Skip links

SIB Jongvolwassenen

De Social Impact Bond (SIB) Jongvolwassenen is door een aantal gemeenten ontwikkeld met als doel jongeren in een kwetsbare positie betere kansen te bieden in onze samenleving. De basis voor de SIB is de ‘rate card’. Dit instrument stimuleert een systeeminnovatie waarbij de bestaande versnippering binnen het sociaal domein doorbroken wordt om jongvolwassenen de integrale aanpak te bieden waaraan zij behoefte hebben.

Veel gemeenten worstelen met de vormgeving van een integrale aanpak in het sociaal domein. De ondersteuning aan jongvolwassenen in een kwetsbare positie sluit nog niet altijd aan bij hun behoeften. Daardoor kunnen zij tussen wal en schip vallen, waardoor gemeenten op de langere termijn veel kosten maken. De gemeenten Enschede, Eindhoven, Hengelo, Utrecht, Amsterdam en Leiden hebben een SIB ontwikkeld, met ondersteuning van het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) en Deloitte. De SIB kan helpen om de transformatie verder vorm te geven in beleid en praktijk en heeft tot doel om, samen met investeerders en een afvaardiging van uitvoeringsorganisaties, kwetsbare jongvolwassen op een nieuwe integrale manier te ondersteunen naar zelfstandigheid: beter, anders en efficiënter.

De SIB richt zich op jongvolwassenen (16 tot 23 jaar) die problemen ervaren bij de overgang van jeugd naar volwassenheid. Problemen die zij ondervinden spelen op meerdere vlakken: schulden, wonen, vroegtijdig schoolverlaten en een of meer zorgvragen. Nu krijgen deze jongeren nog vooral hulp per probleemgebied. Deze SIB zorgt voor één compleet hulppakket op alle probleemgebieden waarvan de duur niet beperkt wordt door de leeftijd van de jongere (18-/18+).

De rate card is het centrale instrument waarin de gemeente bepaalt wat ze wil betalen voor de resultaten die behaald worden door de uitvoerders. Het bedrag is gekoppeld aan de verschillende momenten die succes meten. Deze rate card vormt de basis voor de aanbesteding waarop uitvoerders kunnen inschrijven.

Beoogde resultaten:

  • Ten minste vier gemeenten gebruiken de basisprincipes van de SIB Jongvolwassenen en de rate card om een integraal pakket van zorg in te kopen voor jongvolwassenen in een kwetsbare positie
  • Aanbieders zetten samenwerkingen op om in te schrijven bij deze viergemeenten, wat leidt tot nieuwe innovatieve aanpakken waarin de behoefte van de jongvolwassene centraal staat
  • Zelfredzaamheid voor jongvolwassenen die nu in een kwetsbare positie leven en op zoek zijn naar werk, onderwijs, huisvesting, psychische ondersteuning, veiligheid, stabiele financiën of een stabiele thuissituatie

Status
De SIBs zijn in ontwikkeling, waarbij in Eindhoven, Enschede en Hengelo de aanbestedingsfase onderweg is of afgerond is, waarbij in Enschede en Hengelo nu in een vervolgfase samen met mogelijke uitvoeringspartijen wordt gekeken hoe een eventuele SIB in te richten is. De gemeenten Amsterdam, Leiden en Roermond zitten nog in de fase waarbij de doelgroep bepaald wordt, de rate card opgezet en de contracteringsfase voorbereid.

Return to top of page