Stimulering financiering verduurzaming door mkb

De urgentie om minder fossiele energiebronnen te gebruiken was eind 2022 groter dan ooit. Niet alleen vanwege de toenemende uitdagingen rondom het klimaat, maar ook vanwege de torenhoge energiekosten waar Amersfoortse ondernemers mee te maken kregen. De gemeente Amersfoort heeft daarom in 2022 een werkgroep ingesteld die inventariseert hoe ondernemers hierbij kunnen worden geholpen. Deze werkgroep onderzocht onder andere welke belemmeringen ondernemers ervaren bij het investeren in duurzame bedrijfsmiddelen en energie. 

Vraag Gemeente Amersfoort

De gemeente Amersfoort heeft Social Finance NL gevraagd welke rol zij kan spelen om ondernemers te helpen bij het investeren in energiebesparende maatregelen en duurzame bedrijfsmiddelen. Ook wilde de gemeente graag inzicht krijgen in welke knelpunten onder de aandacht moeten worden gebracht bij het Rijk of in regionaal verband. Dit samen had als doel energiekosten van ondernemers te verlagen en hun parallel daaraan te laten verduurzamen. 

Aanpak SFNL

SFNL heeft eerst onderzoek gedaan naar de bestaande financieringsmaatregelen voor mkb-ondernemers. Vervolgens hebben we door middel van interviews bij de belangrijkste partijen geïnventariseerd waar de behoefte en knelpunten lagen. In die interviews hebben we gesproken met ondernemers(verenigingen), fondsen, banken, de gemeente en de provincie. Tijdens die gesprekken zijn ook aannames en mogelijke oplossingen getoetst 

Resultaat

Op basis van het onderzoek zijn aandachtspunten en succesfactoren gesignaleerd voor een volgend initiatief van de gemeente. SFNL heeft vervolgens op basis van het onderzoek vijf mogelijke rollen en aanpakken opgesteld die de gemeente kan toepassen om ondernemers te helpen bij het vinden van financiering voor verduurzamingsmaatregelen. Deze rollen varieerden van informerend en faciliterend tot aan adviserend en organiserend. Vervolgens is dit met de projectgroep van de gemeente besproken waarna een duidelijke en passende rol en aanpak werd geïdentificeerd. SFNL heeft dit verder uitgewerkt en een stappenplan aangeleverd dat de gemeente kan doorlopen om tot de optimale ondersteuning van ondernemers op dit thema te komen.   

Over de samenwerking

“Social Finance NL heeft ons geholpen met het proces om tot een aantal financiële instrumenten te komen die bijdragen aan het behalen van onze duurzaamheids- en impactdoelstellingen. Aanvullend hebben we een concreet stappenplan om deze financiële instrumenten te implementeren. Het was een prettige samenwerking omdat ze in hun project- & procesbegeleiding mee hebben bewogen met veranderingen in de planning.” – Chris Schuchmann, Gemeente Amersfoort

Project Onderzoek Gemeente Amersfoort
Jaar 2022-2023
Type Advies, Onderzoek
Partijen Gemeente Amersfoort
Locatie Nederland