Social Impact Bonds2024-04-11T12:22:45+02:00

SOCIAL IMPACT BONDS

Social Finance NL adviseert overheden en filantropen bij de ontwikkeling van (Social) Impact Bonds. De Social Impact Bond (SIB) is een financieringsinstrument waarbij privaat geld wordt ingezet om maatschappelijke vraagstukken op te lossen. In plaats van het traditionele model van subsidies verstrekken wordt op projectbasis een hechte samenwerking aangegaan met uitvoerders, investeerders en soms een intermediair. Vooraf worden duidelijke afspraken gemaakt over doelstellingen en resultaten die behaald moeten worden voor de doelgroep die centraal staat. Een mooi voorbeeld van een impact bond is Stevig Staan, een Health Impact bond op het thema valpreventie.

Private investeerders dragen het financiële risico, maar kunnen daar ook voor beloond worden. Een onafhankelijke partij meet of de gestelde doelen zijn behaald. Als dat is gelukt, betaalt de overheid of filantroop de investeerders terug met rendement. Zijn de resultaten niet toereikend, dan zijn de investeerders hun geld kwijt. Deze vorm van financiering wordt ook wel resultaatfinanciering genoemd.

HOE WERKT EEN SOCIAL IMPACT BOND?

De drie belangrijkste spelers in een SIB zijn:

  1. (Impact)investeerder – verschaft kapitaal aan de uitvoerder. 
  2. Uitvoerder – draagt bij aan de oplossing van een maatschappelijk probleem. 
  3. Outcome payer – vaak een (lokale) overheid of filantroop die heeft toegezegd om de investering, inclusief vooraf afgesproken rendement, terug te betalen aan de investeerder wanneer de afgesproken resultaten zijn behaald. Vaak is de outcome payer ook de partij die de baten ontvangen. De naam van de impact bond verandert vaak mee op basis van de outcome payer. Inmiddels onderscheiden we drie verschillende impact bonds: de Social Impact Bond, de Health Impact Bond, en de Development

Als de afgesproken resultaten niet behaald zijn, hoeft de outcome payer de investeerder niet te betalen. Het risico verschuift daarmee van de outcome payer naar de investeerder.

1. Om een maatschappelijke uitdaging aan te pakken wordt een contract gesloten tussen de overheid, sociaal ondernemer en investeerders. Hierin zegt de overheid toe een bepaald rendement te bieden voor een vooraf gedefinieerd gunstig resultaat met sociale impact. 2. Op basis van het contract haalt de intermediair vooraf geld op bij investeerders. 3. De sociaal ondernemer ontvangt het benodigde werkkapitaal om het gespecificeerd resultaat te kunnen bewerkstelligen. 4. De sociaal ondernemer gaat aan de slag met de doelgroep en een onafhankelijke evaluator bepaalt in welke mate de vooraf gedefinieerde resultaten bereikt zijn. 5. Gebaseerd op de mate waarin het resultaat is bereikt, zoals bepaald door de onafhankelijke beoordelaar, betaalt de overheid investeerders uit.

Het schema illustreert de werking van een SIB. Klik op het schema om het op volledige grootte te bekijken.

VOORDELEN VAN EEN SOCIAL IMPACT BOND

Uitkomsten van de doelgroep komen voorop te staan in het programma. Er is meer ruimte om de behoefte van de doelgroep voorop te stellen, in plaats van de behoeften van een systeem

Kennis delen

Verschillende partijen kunnen elkaars kennis en kunde optimaal benutten vanuit de rol die het best bij hen aansluit

Overheden investeren

Overheden kunnen investeren in maatschappelijke projecten zonder zelf het financiële risico te dragen

Private investeerders

Private investeerders kunnen investeren in betere resultaten voor kwetsbare doelgroepen met kans op financieel rendement

Kennis opbouwen

Er wordt kennis opgebouwd van de effectiviteit van sociale interventies, wat kan worden ingezet voor betere resultaten voor kwetsbare doelgroepen

VOORBEELD VAN EEN SOCIAL IMPACT BOND

De eerste Social Impact Bond in Nederland werd gesloten in Rotterdam.

Daar investeerden ABN AMRO en Start Foundation gezamenlijk ongeveer 700.000, euro in de social enterprise De Buzinezzclub. Met dit geld begeleidde de Buzinezzclub 160 jongeren uit de bijstand naar een baan.

Er werd gemeten in hoeverre de jongeren sneller een duurzame baan vonden dan een (historische) controlegroep. Elke dag die een jongere eerder uit de uitkering komt scheelt de gemeente gemiddeld EUR 40,-.

Deloitte berekende de besparingen voor de Gemeente Rotterdam. Vanuit deze besparingen werden de investeerders terugbetaald met rendement.

0
Initiële investering
0
Jongeren uit de bijstand begeleid naar een baan
0
Besparing per persoon per dag

SFNL EN SOCIAL IMPACT BONDS

Waarom Social Finance

Social Finance NL adviseert overheden en filantropen bij de ontwikkeling van Social Impact Bonds. Wij zien dit vooral als een middel om systeemverandering en maatschappelijke impact te realiseren.

Het is niet in iedere situatie het optimale instrument om effectief impact te maken. Daarom ondersteunen we partijen graag met het verdiepen van maatschappelijke vraagstukken, het in kaart brengen van de maatschappelijke kosten en baten en potentiële partners/stakeholders, om vervolgens de beste oplossingsrichtingen in kaart te brengen.

Dat doen we vanuit een adviesrol, maar SFNL kan ook de rol van de intermediair vervullen. Onze Health Impact Bond ‘Stevig Staan’ is hier een voorbeeld van.

MEER OVER SOCIAL IMPACT BONDS

Veelgestelde Vragen

Veelgestelde vragen over Social Impact Bonds

Feiten en Fabels

Feiten en fabels over Social Impact Bonds

Rapportage 5 jaar SIB

Rapport over 5 jaar Social Impact Bonds in Nederland

Database Social Impact Bonds

Social Impact Bonds Global Database

Rapport over kansen en uitdagingen in Nederland

RESULTATENFONDSEN (OUTCOMES FUND)

Wanneer verschillende resultaatcontracten bij elkaar worden gebracht onder een fonds spreken we van een resultatenfonds. Dit is een pot met geld die gericht wordt ingezet voor het uitbetalen op maatschappelijke resultaten.

Door dit in een fonds te organiseren kunnen meerdere initiatieven met dezelfde outcome payer afspraken maken, zonder dat voor ieder contract opnieuw het wiel wordt uitgevonden. Een manier om Social Impact Bonds op te schalen dus.

Deze initiatieven kunnen vervolgens individueel of gezamenlijk een investering uit het fonds halen. Het resultatenfonds wordt vaak bestuurd vanuit de organisatie die het geld verstrekt. Dit kan komen van overheden, maar ook vanuit filantropie.

Schematisch ziet een resultatenfonds er als volgt uit. Klik op het schema om het op volledige grootte te bekijken.

VOORDELEN VAN EEN RESULTATENFONDS

Besparingen

Vaak zijn besparingen gefragmenteerd over verschillende potjes. Met een resultatenfonds wordt uit één fonds terugbetaald.

Feiten en Fabels

Omdat een (SIB)-deal maken veel tijd kost kunnen alleen grotere deals kosteneffectief worden gemaakt.

Private investeerders

Een resultatenfonds maakt één raamwerk voor meerdere deals. Het staat los van een beleidsperiode waarin subsidies besteed moeten worden. Geld blijft in het fonds als het niet wordt uitgegeven.

Social Finance NL adviseert bij de ontwikkeling van een resultatenfonds. Ook biedt SFNL als intermediair ondersteuning bij het inrichten van resultaatcontracten voor interventies die uit het resultatenfonds worden betaald.

VOORBEELD VAN EEN RESULTATENFONDS

Voor FNO hebben we een haalbaarheidsstudie verricht voor een resultatenfonds en we ondersteunden de provincie Noord-Brabant bij het opzetten van het resultatenfonds, inclusief het selecteren van sociaal ondernemers en het aanhaken van investeerders.

Podcast Money Matters

Vind je dit een interessant onderwerp? Luister dan naar onze podcast aflevering ‘Zit er toekomst in de social impact bond?’ waarin host Ruben in gesprek gaat met Björn Vennema over social impact bonds.

Veelgestelde vragen over Impact Bonds

MEER WETEN?

Wil je meer weten over de Social Impact Bonds of de resultatenfondsen? Neem dan contact met ons op en schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Ga naar de bovenkant