Het Leergarantiefonds

Het Leergarantiefonds biedt een oplossing voor de huidige uitdagingen die sociaal ondernemers ervaren bij het financieren van ontwikkeltrajecten. Dit doet het Leergarantiefonds door een voorschot te geven op de financiering, waardoor mensen die een ontwikkeltraject nodig hebben sneller aan de slag kunnen. De ondernemers proberen de financiering zoveel als mogelijk terug te halen bij de daarvoor geëigende instanties en alternatieve financieringsbronnen, zoals donaties. Met dit fonds zet Start Foundation de mens weer centraal in plaats van het systeem en laten zij zien dat financiering voor kwetsbare doelgroepen anders moet en kan.

Vraag Start Foundation

Na een succesvol afgeronde pilotfase waarin zes sociaal ondernemers hebben deelgenomen, wil Start Foundation het initiatief opschalen naar meer dan tien ondernemers. Daarbij is Social Finance NL ten gevraagd om gedurende de looptijd van twee jaar de impact van het fonds in kaart brengen en een leernetwerk met de deelnemende sociaal ondernemers te faciliteren.

Aanpak SFNL

Social Finance NL ondersteunt Start Foundation met een impactanalyse, die bestaat uit een monitoring van het bereik van de sociaal ondernemers, de resultaten van de ontwikkeltrajecten en de financieringsstromen. De monitoringsresultaten brengen we samen in een impactdashboard. Daarnaast halen we via focusgroepen met de ondernemers gezamenlijke leervragen en gedeelde lessen op. Ook brengen we de impact in beeld door middel van interviews met kandidaten. Naast de impactanalyse, organiseren we periodieke leernetwerken waarbij uitwisseling van kennis tussen de ondernemers wordt gestimuleerd.

Resultaat

De opbrengsten van de impactanalyse en het leernetwerk vormen de basis voor verdere agendering van de problematiek en opschaling van het Leergarantiefonds-model.

Over de samenwerking

“Het Leergarantiefonds project vraagt om een team met expertise van verschillende domeinen dat meerdere partijen kan samenbrengen. Met de kennis en kunde die Social FinanceNL in huis heeft zijn zij hiervoor de aangewezen partij.”  – Milou Sluys, projectleider Leergarantiefonds

Project Leergarantiefonds
Jaar 2024-2025
Type Advies, Onderzoek
Partijen Social Finance NL
Start Foundation
Locatie Nederland