Impactanalyses Maatschappelijke Diensttijd (MDT)

Maatschappelijke Diensttijd (MDT) is een programma van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), in samenwerking met jongeren, maatschappelijke organisaties, scholen, gemeenten en andere ministeries. MDT biedt alle jongeren tussen de 12 en 30 jaar de kans om via een MDT-project – dat meestal 80 uur omvat – hun talenten te ontwikkelen, iets te doen voor een ander en/of de samenleving en mensen te ontmoeten buiten hun eigen leefwereld. Door MDT bouwen jongeren zelfvertrouwen op, weten ze beter wat ze willen en doen ze belangrijke vaardigheden op. Dit maakt niet alleen jongeren sterker, maar ook de samenleving als geheel. 

Vraag Maatschappelijke Diensttijd (MDT)

Sinds de start van het programma is Social Finance NL betrokken om het MDT-kernteam bij te staan in de duurzame doorontwikkeling van MDT, op zowel financieel als strategisch vlak. Op dit moment zijn MDT-projecten grotendeels afhankelijk van financiering vanuit het Rijk. Om MDT een duurzame plek te geven in de samenleving, is het belangrijk om de financieringsbronnen te diversifiëren en het eigenaarschap van MDT te verbreden. Daarom wil het MDT-kernteam meer inzicht krijgen in de maatschappelijke waarden van MDT en dit ook in financiële waarden uitdrukken.

Aanpak SFNL

Om inzicht te krijgen in de maatschappelijke waarde van MDT voeren we meerdere impactanalyses uit voor MDT-projecten op verschillende maatschappelijke opgaven, zoals kansengelijkheid (schulden), eenzaamheid en sport. Aan de hand van een verandertheorie brengen we samen met de stakeholders de sociale impact in kaart en drukken we deze impact uit in financiële waarde, zodat we de maatschappelijke businesscase kunnen opstellen.   

Resultaat

Impactanalyse 1 – MDT voor jongeren met schulden in de gemeente Arnhem  

De eerste impactanalyse is inmiddels afgerond en richt zich op het inzetten van MDT voor jongeren met schulden. Schuldenproblematiek is een groeiend probleem en zorgt voor stress, schaamte en eenzaamheid. Jongeren worden belemmerd in hun ontwikkeling en in het bouwen aan hun toekomst. In de gemeente Arnhem wordt MDT ingezet als onderdeel van de aanpak van het Jongeren Perspectief Fonds (JPF) waarbij jongeren zonder afloscapaciteit hun schulden (deels) aflossen door deelname aan MDT-Time of Your Life als maatschappelijke tegenprestatie.  

De impactanalyse laat zien dat de financiële baten van de aanpak ruimschoots opwegen tegen de kosten: het programma bespaart de gemeente per jongere duizenden euro’s. Daarnaast is gebleken dat MDT in combinatie met de aanpak van het JPF van meerwaarde is in het schuldhulpverleningsproces van de gemeente Arnhem: deelnemende jongeren maken een essentiële, positieve levensverandering door, waardoor hun algehele welzijn er zichtbaar op vooruitgaat en zij weer meedoen in de maatschappij. Een mooi resultaat én een belangrijke stap in onze werkzaamheden richting de landelijke uitrol van het inzetten van MDT voor jongeren met schulden! 

Vervolg  

Op dit moment zijn we bezig met het uitvoeren van nóg drie impactanalyses waarvan de resultaten in de zomer van 2024 zullen volgen.  

Project Impactanalyses Maatschappelijke Diensttijd
Jaar 2024
Type Advies, Onderzoek
Partijen Social Finance NL

Maatschappelijke Diensttijd

Locatie Nederland