Haalbaarheidsstudie Sociaal Innovatiefonds

Het kabinet streeft er naar dat mensen met een arbeidsbeperking zoveel mogelijk een baan bij een ‘reguliere’ werkgever hebben. In het Sociaal Akkoord heeft het kabinet met organisaties voor werkgevers en werknemers afgesproken dat er eind 2025 in totaal 125.000 banen bijkomen voor mensen met een arbeidsbeperking: de banenafspraak.

Vraag Ministerie SZW

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft Social Finance NL gevraagd om te onderzoeken of er naast de bestaande stimuleringsmaatregelen behoefte is aan een extra instrument, in de vorm van een Sociaal Innovatiefonds. Een dergelijk fonds moet werkgevers ondersteunen en stimuleren investeringen te doen om (groepen) mensen uit de doelgroep van de banenafspraak aan te nemen. Social Finance NL heeft dit onderzoek in samenwerking met KplusV uitgevoerd.

Aanpak SFNL

Centraal stonden de vragen of een Sociaal Innovatiefonds wenselijk is, hoe het Sociaal Innovatiefonds zou moeten werken en aan welke voorwaarden het dient te voldoen. Het ministerie van SZW heeft daarbij aangegeven bijzondere aandacht te hebben voor resultaatfinanciering en publiek-private samenwerking. Met een kernteam van het ministerie zijn de onderzoeksdoelen en gewenste projectresultaten vastgesteld.

Een belangrijk onderdeel van de haalbaarheidsstudie vormen de interviews met de diverse stakeholders. Wij spraken 31 partijen, waaronder werkgevers, belangenbehartigers, private financiers en deskundigen van het ministerie van SZW. Uit de haalbaarheidsstudie bleek dat werkgevers bereid zijn te investeren in een inclusieve arbeidsvloer, maar drempels ervaren om grootschalige investeringen te doen in het aanpassen van het bedrijf om een groep mensen uit de banenafspraak aan te nemen. Daarnaast krijgen veel werkgevers de business case voor deze investeringen niet rond.

In het adviesrapport is beschreven hoe een Sociaal Innovatiefonds deze drempels kan wegnemen en welke financieringsinstrumenten ingezet kunnen worden om werkgevers te ondersteunen bij het investeren in een inclusieve arbeidsvloer. Het adviesrapport is gepresenteerd aan het kernteam van het ministerie van SZW.

Resultaat

Het ministerie van SZW heeft naar aanleiding van de haalbaarheidsstudie besloten om in 2020 een vervolg te geven aan het Sociaal Innovatiefonds. Staatssecretaris Tamara van Ark heeft de Tweede Kamer geïnformeerd en aangegeven het Sociaal Innovatiefonds in 2020 als één van de drie beleidsinitiatieven voor een inclusieve arbeidsmarkt verder uit te werken.

Over de samenwerking

“De samenwerking met Social Finance NL is door SZW als zeer positief ervaren. Social Finance NL is een enthousiaste club mensen met een duidelijke passie en bevlogenheid voor sociale, innovatieve ideeën. Social Finance NL heeft kennis van zaken en heeft in korte tijd een mooi onderzoeksrapport afgeleverd. Het is uitzonderlijk hoe goed SFNL onze vraagstelling begreep en heeft vertaald in een onderzoek dat heeft geresulteerd in inzichten waar we echt mee verder kunnen.” – Karin van Boetzelaer, afdelingshoofd werknemersregelingen ministerie SZW

Foto door Danial Igdery

Project Haalbaarheidsstudie Sociaal Innovatiefonds
Jaar 2019
Type Advies, Onderzoek
Partijen Social Finance NL
KplusV
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Locatie Nederland