Pilot Sociaal Innovatiefonds

Eind 2019 hebben we in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) de haalbaarheid onderzocht van een Sociaal Innovatiefonds om werkgevers te ondersteunen en te stimuleren om investeringen te doen om groepen mensen uit de doelgroep banenafspraak aan te nemen. Uit deze haalbaarheidsstudie blijkt dat het ontbreken van de financiering voor de investeringen een belangrijke drempel is voor werkgevers en dat een Sociaal Innovatiefonds hier het verschil in kan maken.

Vraag Ministerie SZW

Naar aanleiding van onze haalbaarheidsstudie heeft toenmalig staatssecretaris Van Ark aangekondigd in een pilot de mogelijkheden van het Sociaal Innovatiefonds te willen onderzoeken. Social Finance NL leidt het consortium (Social Finance NL, Deloitte, SEO Economisch Onderzoek en Startgreen Capital) dat deze pilot gaat opzetten en uitvoeren.

SZW: “Uit de haalbaarheidsstudie die Social Finance NL vorig jaar voor ons heeft gedaan, blijkt dat het ontbreken van financiering vaak een belangrijke reden voor werkgevers is om niet over te gaan tot investeringen in een inclusieve werkvloer. De huidige stimuleringsmaatregelen zijn veelal gericht op het aannemen van individuen en vergoeden achteraf, terwijl investeringen in een inclusieve werkvloer vaak vooraf plaatsvinden. Maar ook de administratieve druk speelt een rol. Werkgevers laten weten ondersteuning nodig te hebben bij het organiseren en benutten van kansen. Met het Sociaal Innovatiefonds willen we deze ondersteuning bieden. In dit project gaan we echt op resultaten sturen voor zowel de doelgroep banenafspraak als de werkgevers. In de pilotfase gaan we de werking van het Sociaal Innovatiefonds onderzoeken in twee arbeidsmarktregio´s. Als de pilot succesvol is willen we het Sociaal Innovatiefonds snel landelijk uitrollen.”

Aanpak SFNL

In nauwe afstemming met SZW, EZK, Perspectief op Werk en een brede groep aan stakeholders waaronder vertegenwoordigers van de doelgroep, werkgevers, academici, filantropie en (impact) investeerders hebben we de kaders van het Sociaal Innovatiefonds vormgegeven. Op basis van deze kaders wordt de pilotfase van het Sociaal Innovatiefonds uitgevoerd in twee door SZW geselecteerde pilot arbeidsmarktregio’s: Groningen en Helmond – De Peel.

Samen met de partners in deze regio’s en diverse werkgevers brengt het Sociaal Innovatiefonds de drempels die werkgevers ervaren om te investeren in inclusieve werkvloeren in kaart en neemt het deze weg zodat de business case voor een inclusieve werkvloer rond wordt gemaakt. Dat doet het Sociaal Innovatiefonds in drie fases: eerst wordt de werkgever geholpen bij het vormgeven van de business case, daarna volgt de financial engineering fase waarin de samenwerking wordt gezocht met publieke en private financiers en bestaande voorzieningen. Tot slot financiert het Sociaal Innovatiefonds zelf waar nodig om de business case rond te maken.

Het Sociaal Innovatiefonds zet de vraag van de werkgever centraal en werkt met publieke en private partners aan oplossingen voor deze vraag.

Wil je meer weten over de pilot Sociaal Innovatiefonds? Bekijk dan de website www.sociaalinnovatiefonds.nl.

Resultaat

Het pilotfonds gaat drie werkgevers ondersteunen bij het rondmaken van de business case zodat zij overgaan tot investeringen in een inclusieve werkvloer. Deze investeringen leiden tot een duurzaam dienstverband op passend niveau voor groepen mensen uit de doelgroep banenafspraak en een inclusieve arbeidsorganisatie waar zij zich thuis voelen. Op basis van de ervaringen uit deze pilot zal SZW begin 2022 geadviseerd worden over het al dan niet landelijk opschalen van het Sociaal Innovatiefonds.

Onlangs heeft de pilot Sociaal Innovatiefonds zich kunnen uitbreiden met een vierde werkgever door een private bijdrage van Deloitte. Door deze bijdrage kan het fonds nog meer banen realiseren voor mensen uit de doelgroep.

Foto door Eddie Kopp

Project Pilot Sociaal Innovatiefonds
Jaar 2020-2022
Type Intermediair
Partijen Social Finance NL
Deloitte
SEO Economisch Onderzoek
StartGreen Capital
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Locatie