Het demissionaire kabinet streeft naar een inclusieve arbeidsmarkt en wil werkgevers helpen bij het vormgeven van werkplekken waar inclusiviteit de norm is. De ambitie van het kabinet blijft onverminderd groot omdat nog steeds de helft van de mensen met een beperking aan de kant staat. Om hier het verschil in te maken, heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de uitdaging centraal gezet om als overheid randvoorwaarden te creëren voor publiek-private samenwerking voor innovatie op de werkvloer. SFNL bouwt met het Sociaal Innovatiefonds hard aan deze randvoorwaarden. Op 26 augustus jongstleden stuurde demissionair staatssecretaris Dennis Wiersma een Kamerbrief waarin hij de voortgang van het Sociaal Innovatiefonds beschrijft.

Het SIF verbindt waar mogelijk en financiert waar nodig

Het Sociaal Innovatiefonds (SIF) is een belangrijke schakel om tot een meer inclusieve arbeidsmarkt te komen. Daarom helpt het SIF werkgevers om investeringen te doen om mensen met een beperking aan te kunnen nemen. Dat doet het SIF door publieke en private partners te verbinden om samen een antwoord te vinden op de vraag van de werkgever om te komen tot een inclusieve businesscase. Zoals de staatssecretaris zelf zegt in zijn kamerbrief: “Ik vind het namelijk van belang om de samenwerking met de markt op te zoeken om maatschappelijke vraagstukken op te lossen.”

Pilotfase van start

Samen met de partners uit het consortium, bestaande uit SFNL, Deloitte, SEO Economisch Onderzoek en StartGreen, heeft SFNL de kaders voor het pilotfonds vastgesteld. Dit najaar zullen drie werkgevers worden geholpen bij het rondmaken van hun inclusieve businesscase. We doen dat door de vraag van de werkgever centraal te zetten en samen met partners uit de arbeidsmarktregio de investeringen in de inclusieve werkvloer mogelijk te maken. Het SIF begeleidt de werkgevers bij het opstellen van de inclusieve businesscase, het maken van afspraken met partners uit de arbeidsmarktregio zoals gemeenten en het UWV en het financieren van de businesscase. Bij elke werkgever die het SIF begeleidt staan de drie impactdoelen van het SIF centraal:

  1. Het realiseren van duurzame dienstverbanden
  2. Het bieden van kwalitatief goed werk waarbij gestuurd wordt op baantevredenheid en ontwikkelmogelijkheden
  3. Het ontwikkelen van een inclusieve arbeidsorganisatie

Rob Peelen, programmamanager Sociaal Innovatiefonds: “De pilot is in volle gang. We werken momenteel met meerdere werkgevers naar in totaal drie deals. Dat doen we niet alleen, maar samen met partners uit de arbeidsmarktregio zoals het werkplein, de gemeenten, UWV en medefinanciers. Iedere organisatie brengt waardevolle kennis en middelen mee en samen maken we de inclusieve businesscase rond. De eerste deal verwachten we de komende weken te kunnen sluiten. Op basis van de ervaringen die we nu opdoen zullen we begin volgend jaar SZW adviseren over een landelijke uitrol van het Sociaal Innovatiefonds.”