ALGEMENE VOORWAARDEN SOCIAL FINANCE NL B.V.

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden verricht of te verrichten door of namens Social Finance NL B.V., een besloten vennootschap naar Nederlands recht, gevestigd te Amsterdam en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 71759735.

2. Onder de “aan Social Finance NL B.V. verbonden personen” worden begrepen: (a) de personen die partners zijn, zijn geweest of op enig tijdstip worden, directe en indirecte aandeelhouders van Social Finance NL B.V. en andere bestaande en toekomstige deelnemingen van partners en (b) personen die werken of werkten voor of anderszins verbonden zijn of waren aan Social Finance NL B.V. in de hoedanigheid van bestuurder, werknemer, adviseur, freelancer of in een andere hoedanigheid. Een verwijzing in deze algemene voorwaarden naar “personen” omvat de verwijzing naar natuurlijke personen, rechtspersonen en andere entiteiten.

3. Onder “cliënt” wordt verstaan de persoon die met het oog op het verrichten van werkzaamheden door Social Finance NL B.V. een overeenkomst van opdracht of andersoortige overeenkomst met Social Finance NL B.V. aangaat of zal aangaan of ter zake van deze werkzaamheden anderszins in een rechtsverhouding tot Social Finance NL B.V. staat. Onder “werkzaamheden” wordt mede verstaan het verrichten van diensten of andere prestaties hoe ook genaamd.

4. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en, onverminderd het bepaalde in artikel 5, uitgevoerd door Social Finance NL B.V. Dit geldt ook wanneer het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht wordt uitgevoerd door een of meer aan Social Finance NL B.V. verbonden personen. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten. De bepaling van dit artikel 4 is naar analogie van toepassing indien werkzaamheden worden verricht anders dan op grond van een overeenkomst van opdracht.

5. Indien Social Finance NL B.V. in verband met de aan haar opgedragen werkzaamheden een derde, niet zijnde een aan haar verbonden persoon, inschakelt, zal Social Finance NL B.V. bij de selectie van deze derde de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Social Finance NL B.V. is niet aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen van deze derde in de uitvoering van zijn werkzaamheden. Social Finance NL B.V. heeft het recht een beperking van aansprakelijkheid die een derde mocht bedingen, namens de cliënt te aanvaarden.

6. Social Finance NL B.V. behoudt zich alle rechten van intellectuele eigendom voor met betrekking tot producten van de geest die Social Finance NL B.V. of aan Social Finance NL B.V. verbonden personen gebruiken of hebben gebruikt en/of ontwikkelen en/of hebben ontwikkeld in het kader van de uitvoering van een opdracht, en ten aanzien waarvan wij de auteursrechten of andere rechten van intellectuele eigendom hebben of geldend kunnen maken. Het is de cliënt uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder mede begrepen computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model) contracten, merken en logo’s en andere geestesproducten van ons, een en ander in de ruimste zin des woords, al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren. Verveelvoudiging en/of openbaarmaking en/of exploitatie is slechts toegestaan na onze voorafgaande schriftelijke toestemming. De cliënt heeft het recht de schriftelijke documenten te vermenigvuldigen voor uw eigen intern gebruik, voor zover passend binnen het doel van de opdracht. Ingeval van tussentijdse beëindiging van de opdracht, is het voorgaande van overeenkomstige toepassing.

7. Iedere aansprakelijkheid van Social Finance NL B.V. voor werkzaamheden verricht of te verrichten door of namens Social Finance NL B.V. of anderszins verband houdende met een aan Social Finance NL B.V. verstrekte opdracht of een andere door Social Finance NL B.V. ter zake van werkzaamheden aangegane rechtsverhouding, is, ongeacht de grondslag daarvan, beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval uit hoofde van de door Social Finance NL B.V. gesloten beroepsaansprakelijkheids-verzekering(en) is of wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat in het betreffende geval op grond van die verzekering(en) voor rekening van Social Finance NL B.V. komt. Deze beperking van aansprakelijkheid van Social Finance NL B.V. geldt ongeacht of de aansprakelijkheid voortvloeit uit een overeenkomst, de wet (zoals onrechtmatige daad) of een andere rechtsgrond.

8. Indien onder de door Social Finance NL B.V. gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering(en) in het betreffende geval, om welke reden ook, geen uitkering wordt gedaan, is de aansprakelijkheid van Social Finance NL B.V., ongeacht de grondslag daarvan, beperkt tot de waarde van de onderliggende opdracht, maar nooit hoger dan euro vijfhonderd duizend (EUR 500.000).

9. Alle vorderingsrechten jegens Social Finance NL B.V. in verband met de uitvoering van de door Social Finance NL B.V. verrichte of opgedragen werkzaamheden (daaronder mede begrepen vorderingen tot vergoeding van schade), vervallen één (1) jaar na de dag waarop de cliënt bekend werd of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn met het bestaan van deze vorderingsrechten respectievelijk de schade en de mogelijke aansprakelijkheid van Social Finance NL B.V. daarvoor. In alle gevallen vervallen deze vorderingsrechten na verloop van twee (2) jaar nadat de werkzaamheden door of namens Social Finance NL B.V. zijn uitgevoerd.

10. Iedere aansprakelijkheid uit welke hoofde ook van de aan Social Finance NL B.V. verbonden personen jegens de cliënt en derden verbonden aan de cliënt (daaronder mede begrepen huidige of voormalige bestuurders, werknemers, aandeelhouders of groepsmaatschappijen van de cliënt) is uitdrukkelijk uitgesloten. De cliënt doet, mede namens de aan de cliënt verbonden derden, zo nodig bij voorbaat afstand van alle rechten en vorderingen die zij uit welke hoofde ook mochten verkrijgen jegens de aan Social Finance NL B.V. verbonden personen.

11. Onverminderd het bepaalde in artikel 4 en in artikel 9, kan op deze algemene voorwaarden en de daarin opgenomen uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid ook een beroep worden gedaan door en ten behoeve van (i) iedere persoon betrokken bij de uitvoering van de opdracht of op wie in verband daarmee, op welke grondslag ook, enige aansprakelijkheid rust of mocht komen te rusten en (ii) de aan Social Finance NL B.V. verbonden personen, alsmede hun respectievelijke rechtsopvolgers onder algemene titel.

12. Behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Social Finance NL B.V., vrijwaart de cliënt Social Finance NL B.V. en de aan haar verbonden personen voor, en zal de cliënt Social Finance NL B.V. en de aan haar verbonden personen schadeloos stellen ter zake van, alle vorderingen en rechtsvorderingen die een derde op enig tijdstip op Social Finance NL B.V. of een aan haar verbonden persoon mocht hebben of jegens Social Finance NL B.V. of een aan haar verbonden persoon mocht instellen en die voortvloeien uit of verband houden met door Social Finance NL B.V. ten behoeve van de cliënt verrichte werkzaamheden. Deze vrijwaring omvat mede kosten van juridische bijstand.

13. De bepalingen van artikel 4, artikel 9, artikel 10 en artikel 11, alsmede alle andere bepalingen van deze algemene voorwaarden die beogen rechten ten behoeve van de aan Social Finance NL B.V. verbonden personen in het leven te roepen, zijn mede bedoeld als om niet gemaakte, onherroepelijke derdenbedingen ten gunste van de aan Social Finance NL B.V. verbonden personen in de zin van artikel 6:253 lid 4 van het Burgerlijk Wetboek. 2

14. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, is de cliënt aan Social Finance NL B.V. een honorarium verschuldigd dat wordt berekend op basis van het aantal bestede uren vermenigvuldigd met de toepasselijke uurtarieven zoals deze door Social Finance NL B.V. van tijd tot tijd worden vastgesteld. Naast het honorarium is de cliënt aan Social Finance NL B.V. verschuldigd de verschotten (externe kosten) die Social Finance NL B.V. ten behoeve van de cliënt heeft betaald. Alle verschuldigde bedragen worden vermeerderd met de daarover verschuldigde omzetbelasting tegen het van tijd tot tijd geldende tarief.

15. De declaraties van Social Finance NL B.V. dienen binnen dertig (30) dagen na de factuurdatum te worden betaald. In geval van niet tijdige betaling heeft Social Finance NL B.V. het recht de wettelijke rente over het onbetaalde bedrag in rekening te brengen vanaf de éénendertigste (31e) dag na de factuurdatum.

16. Op grond van geldende wet- en regelgeving, waaronder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (“Wwft”), is Social Finance NL B.V. verplicht de identiteit van haar cliënten en hun uiteindelijke begunstigde(n) vast te stellen en moet Social Finance NL B.V. onder omstandigheden ongebruikelijke transacties in de zin van de Wwft melden aan de autoriteiten. De Wwft verbiedt Social Finance NL B.V. aan de cliënt of anderen mee te delen dat zij een dergelijke melding aan de autoriteiten heeft gedaan.

17. Elektronische communicatie, waaronder e-mail, geldt als schriftelijk. De cliënt stemt in met elektronische communicatie en erkent dat deze niet veilig is. Social Finance NL B.V. is niet aansprakelijk indien elektronische communicatie wordt onderschept, gemanipuleerd, vertraagd, verkeerd wordt doorgestuurd of wordt geïnfecteerd met een virus. In het geval dat de cliënt handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, is de toepasselijkheid uitgesloten van artikel 6:227b lid 1 van het Burgerlijk Wetboek, dat betrekking heeft op het verstrekken van informatie in het elektronisch handelsverkeer, en van artikel 6:227c van het Burgerlijk Wetboek, dat betrekking heeft op de wijze waarop overeenkomsten in het elektronisch handelsverkeer worden aangegaan.

18. Social Finance NL B.V., kan in het kader van de uitvoering van werkzaamheden gelden van de cliënt of van derden onder zich verkrijgen, die worden bijgeschreven op een door Social Finance NL B.V. aangehouden bankrekening bij een door hen aangewezen bank. Social Finance NL B.V., is niet aansprakelijk indien deze bank zijn verplichtingen uit de rekening-courantovereenkomst met Social Finance NL B.V.

19. Indien de in artikel 17 bedoelde bank aan Social Finance NL B.V. negatieve rente over de gestorte gelden van de cliënt of een derde in rekening brengt, komt deze negatieve rente ten laste van de cliënt respectievelijk de derde en wordt de negatieve rente in mindering gebracht op het gestorte bedrag.

20. Social Finance NL B.V. is de verantwoordelijke persoon voor de verwerking van persoonsgegevens in het kader van haar dienstverlening. Social Finance NL B.V. verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met haar Privacy Policy (https://socfin.nl/privacy-policy/).

21. Iedere contractuele en niet-contractuele rechtsverhouding tussen Social Finance NL B.V. en de cliënt die voortvloeit uit of verband houdt met de door of namens Social Finance NL B.V. verrichte of aan haar opgedragen werkzaamheden, wordt beheerst door Nederlands recht. Voor zover sprake mocht zijn van een rechtsverhouding tussen een aan Social Finance NL B.V. verbonden persoon en de cliënt, wordt ook die rechtsverhouding beheerst door Nederlands recht.

22. Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de door of namens Social Finance NL B.V. verrichte of aan haar opgedragen werkzaamheden of anderszins de rechtsverhouding met de cliënt betreffen, zijn in eerste aanleg onderworpen aan de exclusieve rechtsmacht van, en worden uitsluitend beslist door, de Rechtbank Amsterdam, tenzij een geschil wordt voorgelegd aan een geschillencommissie en die geschillencommissie bevoegd is daarop te beslissen.

23. Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse taal en vertaald in de Engelse taal. In geval van een tegenstrijdigheid tussen de Nederlandse tekst en de Engelse tekst of de uitleg daarvan, zijn de algemene voorwaarden opgesteld in de Nederlandse taal bindend.

24. Social Finance NL B.V. kan deze algemene voorwaarden van tijd tot tijd en zonder voorafgaand bericht aanpassen. De aangepaste voorwaarden zijn van toepassing op alle daaropvolgende rechtsverhoudingen met de cliënt.