Skip links

Het Resultatenfonds Brabant

Social Finance NL werkt samen met en in opdracht van de provincie Noord-Brabant aan het opzetten van een resultatenfonds (of ‘outcomes fund’). Doel is sociaal ondernemers te helpen opschalen en zo de betekeniseconomie in de provincie vormgeven.

Achtergrond
In de betekeniseconomie ligt de focus niet op winst maken, maar op de maatschappelijke meerwaarde van een onderneming of initiatief. De basisgedachte is dat een wereld met gelijke kansen voor iedereen mogelijk is. De samenleving moet bouwen aan een rechtvaardige wereld en een sterke economie. Eentje waarbij de verantwoordelijkheid bij iedereen ligt: overheid, onderwijs, onderzoek, ondernemers én burgerinitiatieven.

Knelpunten
De provincie Noord-Brabant wil sterker gaan inzetten op deze betekeniseconomie, maar er zijn een aantal knelpunten, waaronder de verkokerde manier waarop geld wordt weggezet waar nu juist een integrale aanpak vanuit meerdere domeinen, perspectieven en samenwerkingspartners nodig is. Daarnaast zijn overheden het gewend om vooral financiële waarden (zoals besparingen) te laten meetellen. Dit terwijl de betekeniseconomie juist gaat over welzijn, geluk en een prettige leefomgeving.

Een ‘outcomes-based fund’ of resultatenfonds kan aan meerdere projecten uitbetalen, nadat deze vooraf gedefinieerde resultaten hebben behaald. Uitbetaling aan verschillende individuele SIB-projecten is dus ook mogelijk. Dit betekent dat het werkkapitaal door een (private) investeerder wordt verschaft. In dat geval verschaffen de investeerders het werkkapitaal aan de uitvoerders om de maatschappelijk uitdaging aan te pakken. De investeerders worden afhankelijk van de behaalde resultaten terugbetaald.

Duurzaam financieringsmodel
Met het BOF wordt gewerkt aan een duurzaam financieringsmodel. Daarbinnen definiëren betrokken stakeholders een integrale aanpak voor maatschappelijke vraagstukken. Met een focus op uitkomsten in plaats van de aanpak kunnen uitvoerders en ondernemers zich richten op de echte behoeften van een doelgroep of thema. Dit zorgt voor een integrale vraagstelling, met de vrijheid om maatwerk te leveren en bij te dragen aan duurzame uitkomsten. De provincie kijkt in samenwerking met Social Finance NL in een eerste ronde of er met het BOF een financieringsmethodiek kan worden ontwikkeld die het maatschappelijke vraagstuk als uitgangspunt neemt, uitbetaald op daadwerkelijk behaalde resultaten en publiek-private samenwerkingen stimuleert.

Status
Tussen 20 december 2018 en 31 januari 2019 konden sociaal ondernemers zich inschrijven voor de eerste ronde van het BOF. Hieruit zijn vijf impactmakers geselecteerd met wie tussen 21 februari en begin juni 2019 in een drietal workshops en een bootcamp (18 en 19 april 2019) wordt gewerkt aan de businessplannen en financiële business cases. Deze zijn onderdeel van de resultaatcontracten. Na het afsluiten daarvan gaan de impactmakers aan de slag met hun interventie, waarbij de laatste resultaten uiterlijk december 2022 behaald moeten zijn. Er is een drietal maatschappelijke investeerders betrokken bij het BOF die het werkkapitaal verschaffen: Stichting DOEN, Het Oranje Fonds en de Rabobank Foundation.

Meer weten over het BOF? Ga dan naar www.brabant.nl/bof of stuur een mail naar bof@brabant.nl

Meer weten over hoe een resultatenfonds werkt? Stuur dan een mail naar info@socfin.nl

Return to top of page