Skip links

Het Resultatenfonds Brabant

Social Finance NL werkt samen met en in opdracht van de provincie Noord-Brabant aan het opzetten van een resultatenfonds (of ‘outcomes fund’) met als doelstelling sociaal ondernemers te helpen opschalen en zo de betekeniseconomie in de provincie vorm te geven.

Achtergrond

In de betekeniseconomie ligt de focus niet op winst maken, maar op de maatschappelijke meerwaarde van een onderneming of initiatief. De basisgedachte is dat een wereld met gelijke kansen voor iedereen mogelijk is. De samenleving moet bouwen aan een rechtvaardige wereld en een sterke economie, waarbij de verantwoordelijkheid bij iedereen ligt: overheid, onderwijs, onderzoek, ondernemers én burgerinitiatieven.

De provincie Noord-Brabant wil sterker gaan inzetten op deze betekeniseconomie, maar er is een aantal knelpunten, waaronder de verkokerde manier waarop geld wordt weggezet, waar nu juist een integrale aanpak vanuit meerdere domeinen, perspectieven en samenwerkingspartners nodig is. Daarnaast zijn overheden gewend om vooral financiële waarden (zoals besparingen) te laten meetellen, terwijl de betekeniseconomie juist gaat over welzijn, geluk en een prettige leefomgeving.

Een resultatenfonds kan aan meerdere projecten uitbetalen, nadat deze vooraf gedefinieerde resultaten hebben behaald. Uitbetaling aan verschillende individuele SIB-projecten is dus ook mogelijk, wat betekent dat het werkkapitaal door een private investeerder wordt verschaft. In dat geval verschaffen private investeerders werkkapitaal aan uitvoerders om de maatschappelijk uitdaging aan te pakken en worden de investeerders afhankelijk van de behaalde resultaten terugbetaald.

Een resultatenfonds biedt dus de mogelijkheid om de resultaatgerichte manier van werken op meerdere locaties, beleidsterreinen en organisaties toe te passen. In plaats van steeds opnieuw het wiel uit te vinden, wordt gewerkt aan een duurzaam financieringsmodel. Daarbinnen definiëren betrokken stakeholders een integrale aanpak voor maatschappelijke vraagstukken. Met een focus op uitkomsten in plaats van de methode kunnen uitvoerders en ondernemers zich richten op de echte behoeften van een doelgroep of thema. Dit zorgt voor een integrale vraagstelling, met de vrijheid om maatwerk te leveren en bij te dragen aan duurzame uitkomsten.

Voor het project met de provincie Noord-Brabant is de methodiek van het resultatenfonds een manier om oplossingen te stimuleren die bijdragen aan de betekeniseconomie. De provincie kijkt daarom in samenwerking met Social Finance NL met een pilot of er met het resultatenfonds een financieringsmethodiek kan worden ontwikkeld die daarop inspeelt: het maatschappelijke vraagstuk als uitgangspunt, uitbetaling op daadwerkelijk behaalde resultaten en het stimuleren van publiek-private samenwerkingen.

Beoogde deliverables pilot Resultatenfonds Brabant

  1. Minimaal twee betekenisvolle initiatieven via een resultatencontract (zoals een Social Impact Bond) steunen die bijdragen aan de Betekeniseconomie en de vier pijlers van het resultatenfonds
  2. De start van een interne transformatie in denken en handelen bij medewerkers van de provincie Noord-Brabant, waarbij ontschotting, privaat-publieke samenwerkingen en resultaatgericht financieren centraal staan
  3. Minimaal 30 betekenisvolle initiatieven op de radar krijgen die bijdragen aan de Betekeniseconomie en de vier pijlers van het resultatenfonds
  4.  Aantoonbaar meer bekendheid voor de provincie Noord-Brabant als partner voor betekenisvolle initiatieven

Status
De provincie Noord-Brabant en Social Finance NL zijn bezig met het op- en openzetten van een competitieve call waarvoor betekenisvolle initiatieven die toe zijn aan opschaling zich kunnen inschrijven: sociale ondernemingen, burgerinitiatieven et cetera. Via een selectieprocedure wordt er vervolgens toegewerkt naar een bootcamp waarin drie á vijf initiatieven worden klaargestoomd om middels een resultaatgerichte business case, aanpak en financieringscontract aan de slag te kunnen met hun maatschappelijke vraagstuk en doelgroep.

Return to top of page